TCEF Thông báo về việc thay đổi mức đầu tư tối thiểu giao dịch và giảm giá dịch vụ mua lại chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

TCC xin thông báo về việc (i) thay đổi các mức đầu tư tối thiểu của các lệnh mua, lệnh bán và lệnh chuyển đổi và (ii) giảm giá dịch vụ của Quỹ TCEF kể từ ngày 20/10/2020.

Nội dung chi tiết, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

Thông tin liên quan tới việc cập nhật bản cáo bạch tương ứng, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.