TCFF Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) chọn ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2020 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ TCFF là ngày 28/08/2020.

Thông tin chi tiết, Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.