TCBF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2019 lần thứ hai ngày 19/05/2020..

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai họp ngày 19/05/2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Biên bản họp Đại hội
  2. Nghị quyết Đại hội

Trân trọng,