TCFF Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2019.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Biên bản họp Đại hội
  2. Nghị quyết Đại hội
  3. Điều lệ Quỹ sửa đổi
  4. Bản cáo bạch sửa đổi

Trân trọng,