TCFF Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Báo cáo kiểm toán năm tài chính năm 2019 Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom – TCFF

Chi tiết về báo cáo Quý khách vui lòng xem tại:

Trân trọng,