Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin về Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐQT-TCC ngày 26/03/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐQT-TCC ngày 26/03/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết về báo cáo/ quyết định Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.

Trân trọng,