TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNDT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ họp trực tiếp ngày 12/11/2019.

TCBF CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHNDT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ họp trực tiếp ngày 12/11/2019 và Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch câp nhật có hiệu lực từ ngày 13/11/2019.

Thông tin chi tiết Nhà Đầu tư vui lòng xem tại đây:

Trân trọng