Công ty CP Quản lý Quỹ Kỹ Thương CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26 tháng 04 năm 2019. Chi tiết cụ thể như sau:

1.Thông báo mời họp:

Chi tiết xem tại ĐÂY.

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:

Chi tiết xem lại ĐÂY.

3. Chương trình Đại hội:

Chi tiết xem tại ĐÂY.

4. Thẻ biểu quyết

4.1. Thẻ biểu quyết số 1

4.2. Thẻ biểu quyết số 2

4.3. Thẻ biểu quyết số 3

5. Tờ trình quy định thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ

Chi tiết xem tại ĐÂY.

6. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Chi tiết xem tại ĐÂY.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

Chi tiết xem tại ĐÂY.

8. Tờ trình Đại hội Cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ An toàn Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Chi tiết xem tại ĐÂY.

9. Báo cáo của HĐQT về Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chi tiết xem tại ĐÂY.

10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát từ tháng 01/2018 – 03/2019

Chi tiết xem tại ĐÂY.

Trân trọng