TCREIT Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2018.

Kính gửi Quý khách,

Techcom Capital công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT).

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại:

  1. Biên bản họp Đại hội 
  2. Nghị quyết Đại hội
  3. Điều lệ Quỹ sửa đổi
  4. Bản cáo bạch sửa đổi

Trân trọng,