Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (12/02/2019)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ngay_20190211