Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (31/01/2019)

Link báo cáo: TCFF_BC_ngay 30012019