Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (31/01/2019)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20190130