TCFF – Quyết định của ban đại diện quỹ – Gộp BCTC năm 2018 vào BCTC năm 2019

Quyết định của Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF) nhất trí thông qua việc gộp báo cáo tài chính năm đầu tiên của TCFF kết thúc  ngày 31/12/2018 vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Link thông báo: TCFF_TTr01_QDBDD_Gop nam tai chinh