Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (07/12/2018)

1. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – Tuần:

Link báo cáo: TCBF_BC_Tuan_20181206

2. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ:

Link báo cáo: TCBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20181206

3. Báo cáo giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) – Ngày  07/12/2018 :

Link báo cáo: TCBF_BC_Ngay_20181206