Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (05/12/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20181204