Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam – TCREIT (27/11/2018)

Link báo cáo: 27112018 ThongBaoGiaTriTaiSanrong_TT228_PL25_DangHD