TCFF – Thông báo kết thúc chào bán CCQ ra công chúng

Thông báo kết thúc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF)

Link thông báo: TCFF_Thong bao ket thuc chao ban CCQ_20181128