Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (07/11/2018)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ngay_20181106