Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (06/11/2018)

Link báo cáo: TCEF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ngay_20181105

Link báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ từ ngày 30/10/2018 đến 05/11/2018: TCEF_BC_Tuan_20181105

Link báo cáo thay đổi giá trị TSR, giao dịch CCQ từ ngày 30/10/2018 đến 05/11/2018: TCEF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSR,GiaoDichChungChi_QuyMo_TT183_PL26_Tuan_20181105