Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày 08/01/2018)

Link báo cáo: TCBF_BC_Ky_20180108