Thông báo về thông tin giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu (TCBF) hiệu lực từ 08/08/2017.

TCC xin trân trọng thông báo về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thay đổi mức giá dịch vụ mua lại cho các thời hạn nắm giữ CCQ của Nhà Đầu tư kể từ ngày 08/08/2017 (thông tin chi tiết nêu tại file đính kèm).

Biểu giá dịch vụ mua lại

Thời gian nắm giữ CCQ

Phí mua lại(% giá trị lệnh bán)
0 đến dưới 6 tháng 1,0%
Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 0,5%
Từ 12 tháng trở lên 0%

Biểu giá dịch vụ mua lại MỚI

Thời gian nắm giữ CCQ

Phí mua lại(% giá trị lệnh bán)
0 đến dưới 3 tháng 1,0%
Từ 3 tháng đến dưới 9 tháng 0,5%
Từ 9 tháng trở lên 0%

Kính mong Quý Nhà Đầu tư, các đơn vị đối tác và các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ý các thay đổi này khi đặt lệnh, nhận lệnh và xử lý lệnh cho các giao dịch của Quỹ.